Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/ige/domains/ipozyczka.pl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678
Firma pożyczkowa ma obowiązek weryfikacji Twojej wiarygodności finansowej. Wszelkie sformułowania użyte na portalu iPozyczka.pl takie jak "bez weryfikacji/sprawdzania BIK/baz/biur kredytowych" oznaczają jedynie, że masz szansę otrzymać pożyczkę nawet przy problemach z zadłużeniem.

Regulamin i polityka prywatności serwisu iPozyczka.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami dalej “UŚUDE”) Administrator wprowadza i udostępnia przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin oraz będącą jego integralną częścią Politykę Prywatności (dalej łącznie Regulamin). Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki świadczenia, funkcjonowania i korzystania z Usług. Postanowienia Regulaminu są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług lecz Administrator może do poszczególnych z nich stosować odrębne regulaminy i polityki prywatności określające szczegółowe warunki ich świadczenia a w tym zawierające odstępstwa od zapisów niniejszego Regulaminu. Serwis skierowany jest do osób pełnoletnich. Korzystanie z Serwisu wbrew Regulaminowi, obowiązującemu prawu zasadami współżycia społecznego oraz celowi i misji Serwisu jest zabronione. Uwagi, pytania, wątpliwości związane z Serwisem a także zgłoszenia naruszeń prawa oraz Regulaminu prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji w celu obsługi zapytania.

[Wymagania techniczne i techniczne środki ochrony treści cyfrowych] Aby korzystać z Serwisu trzeba posiadać urządzenie, które jest podłączone i umożliwia korzystanie z internetu z zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookie oraz technologię JavaScript. Niektóre Usługi mogą wymagać posiadania elektronicznej skrzynki pocztowej (adres e-mail). Administrator dokłada wszelkich starań aby wszelkie treści cyfrowe w tym dane osobowe, którymi dysponuje były chronione z zachowaniem przepisów prawa a Serwis spełniał wymogi technicznych środków ich ochrony. Usługodawca poprzez stosowanie szyfrowanego połączenia SSL zapewnia korzystanie z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu składającego się na te Usługi. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła.

[Cel i misja Serwisu] Celem i misją serwisu jest prowadzenia komercyjnej działalności informacyjnej, ogłoszeniowej, reklamowej obejmującej tematykę finansową.

Definicje

Wszelkie użyte w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności sformułowania pisane z wielkich liter należy rozumieć z ich zamieszczoną poniżej definicją:

Administrator (Usługodawca) – podmiot będący właścicielem, zarządzający i prowadzący Serwis

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i korzysta z Usług Serwisu.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4) UŚEDE.

Usługi – opisane w niniejszym Regulaminie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Serwisu w rozumieniu art. 1 pkt 4) UŚUDE. Usługami są przede wszystkim Konto Użytkownika, Konto Premium oraz dostęp do Treści Serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument, którego aktualna wersja zamieszczona jest na niniejszej stronie.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady i zakres ochrony, przetwarzania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu w tym zasady dotyczące plików Cookies.

Serwis – zautomatyzowana platforma internetowa widoczna pod domeną główną ipozyczka.pl, poprzez którą świadczone są Usługi.

Treści – wszelkie, w tym dodane i opublikowane przez Użytkownika, zawarte w Serwisie materiały chronione prawami własności intelektualnej a zwłaszcza będące utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 – dalej UPAPP) zwłaszcza takie jak teksty i zawarte w nich informacje i dane, komentarze, oferty, zdjęcia, zawartość Profilu Użytkownika, artykuły, zdjęcia, wykresy i grafiki, infografiki, multimedia, materiały video, znaki towarowe, bazy danych, oprogramowanie, kompozycje oraz inne komponenty oraz kompilacje powyższych itp. Treści to również Treści reklamowe stanowiące integralną część Serwisu dotyczące Usług bądź towarów Administratora lub podmiotów trzecich.

§1 Funkcjonalność Treści cyfrowych oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług

I. Udostępnianie i komentowanie treści

Usługa Udostępnianie treści jest bezpłatna, dobrowolna i nie wymaga rejestracji. Usługa polega na wyświetlaniu w przeglądarce internetowej Użytkownika na każde jego żądanie Treści wywołanej przez niego strony Serwisu. Umowa o świadczenie usługi jest zawarta w chwili otwarcia (wywołania) w przeglądarce jakiegokolwiek fragmentu Serwisu i udostępnieniu dla Użytkownika jego Treści. Jej rozwiązanie ma miejsce w momencie zamknięcia strony przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług poprzez wyłączenie okna przeglądarki. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z usługi w dowolnej chwili.

II. Komentowanie treści

Administrator może umożliwić, zawiesić lub wyłączyć możliwość komentowania przez Użytkownika dowolnych Treści zawartych w Serwisie. Usługa Komentowanie treści jest dobrowolna, bezpłatna oraz świadczona na wyraźne życzenie Użytkownika. Usługa ta polega na możliwości dodania przez Użytkownika komentarza do Treści (np. artykułu), w której taka możliwość jest udostępniona. Do tego celu służy formularz oznaczony sformułowaniem “Skomentuj”, “Dodaj komentarz” itp. Poprawne wypełnienie pól formularza skutkuje dodaniem i opublikowaniem komentarza. Umowa o świadczenie usługi Komentowanie treści zostaje zawarta w chwili przesłania wypełnionego formularza (naciśnięcie przycisku Wyślij itp.). Administrator ma prawo do odmowy publikacji i usunięcia komentarzy niezgodnych z obowiązującym prawem a także z misją i celem Serwisu. Administrator ma również prawo usunąć komentarze starsze niż 12 miesięcy.

§2 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ma prawo do wyłączenia dostępności Usług w celu niezbędnym do przeprowadzania okresowych przerw technicznych i konserwacyjnych aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu a także w celu wykonania jego modernizacji, migracji na inny serwer, modyfikacji, naprawy, usunięcia usterek, usunięcia awarii, konserwacji, zmiany funkcjonalności lub wyglądu, wykonywania kopii zapasowej itp. O ile to będzie możliwe Administrator powiadomi Użytkowników o przewidywanych terminach tych przerw na stronie https://www.samotnseserca.pl/kontakt/ . Administrator z ważnych przyczyn a zwłaszcza przez siebie niezawinionych ma prawo do zakończenia działalności Serwisu. Wszelkie środki zostaną zwrócone Użytkownikom Kont Premium proporcjonalnie do okresu świadczenia.

2. Administrator ma prawo rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik: a) w sposób rażący narusza Regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego funkcją i celem; b) nie zalogował się do Serwisu przez okres 12 miesięcy (o ile nie jest to Konto Premium); c) posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika (Administrator ma prawo scalić i zaktualizować Konta za pomocą wybranych przez siebie informacji); d) jest niepełnoletni; e) podał w swoim profilu nieprawdziwe dane lub występują uzasadnione podejrzenia co do jego autentyczności i prawdziwości; f) zakłóca korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom. Usunięcie Konta Użytkownika jest oświadczeniem Administratora o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym; g) w terminie miesiąca usunąc Konto Użytkownika, który nie potwierdził swojego adresu e-mail; h) w przypadku wyrządzania lub usiłowania wyrządzenia szkody pozostałym Użytkownikom. W przypadkach, które nie będą rażące Administrator ma prawo żądać od Użytkownika wyjaśnień w tym zakresie oraz zmusić Użytkownika z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług do czasu złożenia przez Użytkownika wyjaśnień.

3. Administrator ma prawo wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej, komercyjnej w jakiejkolwiek formie i wykorzystując dowolne funkcje Serwisu a także prezentować Użytkownikom treści pomagające nawiązać znajomość takie jak wyświetlanie w dowolnym miejscu Profili innych Użytkowników, powiadomienia o nowych Użytkownikach, informacje o ich aktywności itp. a także inne informacje dotyczące Serwisu.

4. Administrator ma prawo wglądu (w tym automatycznego) do korespondencji Użytkownika w celu jej kontroli zgodności z Regulaminem i obowiązującym prawem a także ma prawo usunąć korespondencję Użytkownika starszą niż 12 miesięcy – Użytkownik we własnym zakresie może wykonać zrobić jej kopię.

5. Administrator ma prawo modyfikacji, usunięcia lub odmowy publikacji wszelkich Treści, które naruszają prawo, Regulamin, zasady współżycia oraz mogą narazić go lub osoby trzecie na jakiekolwiek szkody lub godzą w ich dobra osobiste i dobre imię w tym na wniosek organów publicznych (dane mogą zostać zachowane w celu i zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo np. w celu wykonania prawnych lub umownych obowiązków). Administrator ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika (w tym jego modyfikacji) w przypadku gdy narusza Regulamin, jest przyczyną nieprawidłowości w działaniu Serwisu a także podczas rozpatrywania reklamacji w celu usunięcia nieprawidłowości oraz profili które nie przedstawiają wyraźnie Użytkownika, przedstawiają inne osoby (w tym dzieci) lub nie przedstawiają żadnych osób, są reklamą produktów lub usług lub naruszają albo mogą naruszać swoją zawartością postanowienia Regulaminu i obowiązującego prawa (w tym autorskiego itp).

6. Administrator ma prawo usunąć wszelkie Treści po wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.

7. Administrator ma prawo dowolnie kształtować cenę, wygląd oraz funkcjonalność Usług. Prawa nabyte przez Użytkowników zostaną zachowane. Administrator ma prawo zakończyć działalność Serwisu, modyfikować aktualne Usługi, wprowadzić nowe w tym płatne Usługi, promocje oraz ma prawo dowolnie kształtować cenę, wygląd oraz funkcjonalność Usług. Prawa nabyte przez Użytkowników zostaną zachowane. Administrator ma prawo do wyłączenia Serwisu (Usług). 

8. Administrator z dowolnego powodu ma prawo cedować i przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia i utrzymywania Serwisu na podmiot trzeci. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość niewyrażenia na to zgody i rozwiązania Umów.

9. Dostęp do nieodpłatnych Usług i Treści może być w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, tymczasowo lub całkowicie wyłączony bez możliwości ich przywrócenia. Administrator nie odpowiada również za ich utratę oraz zniekształcenie z jakiegokolwiek powodu.

§3 Wyłączenia odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek niezawinione przez siebie a poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie szkody w tym materialne lub niematerialne, zaistniałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z niniejszego Serwisu oraz Usług a zwłaszcza za wszelkie szkody powstałe w skutek: a) przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, życiu bądź zdrowiu; b) nieprzestrzegania Regulaminu i Zasad Bezpieczeństwa; c) zainfekowania wirusami, udostępnienienia osobom trzecim jakichkolwiek danych w tym danych osobowych, dostępowych, loginów, haseł itp.; d) bezprawnej działalności wymierzonej na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich polegającej m.in. na dopuszczaniu się oszustw, wyłudzeń, kradzieży kont i tożsamości a także wykorzystania informacji i danych pozyskanych na skutek nieuprawnionego dostępu do bazy danych Administratora; e) dostępu do Treści, które naruszają jego dobra osobiste; f) włamań na urządzenie Użytkownika, przechwycenie plików Cookie, podszycie się za ich pomocą pod Użytkownika, ich modyfikację bądź usunięcie, zainfekowanie urządzenia Użytkownika wirusem lub programem szpiegowskim itp.

2. Odpowiedzialność Administratora za nieprawidłowe i nieprzerwane działanie Usług ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, oprogramowania, sieci internet oraz z powodów od niego niezależnych, a także gdy przyczyny leżą po stronie Użytkownika jest wyłączona.

3. W Serwisie mogą pojawiać się odnośnik (linki) do zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z tych stron. Użytkownik odwiedza je na własną odpowiedzialność i w takim wypadku obowiązują go regulaminy, polityki prywatności i inne dokumenty regulujące świadczenie usług przez podmioty prowadzące te strony.

4. Administrator w ramach Serwisu nie świadczy usług archiwizacyjnych dla jakichkolwiek Treści (danych), w tym zamieszczonych lub dostarczonych przez Użytkownika. Kopie tych Treści Użytkownik powinien wykonywać i przechowywać we własnym zakresie.

5. Administrator nie odpowiada za prawdziwość, autentyczność i rzetelność a także konsekwencje wykorzystania informacji i danych opublikowanych, udostępnionych i przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu a także za wszelkie zdarzenia jakie wydarzyć się mogą pomiędzy Użytkownikami w związku z korzystaniem z Serwisu.

6. Administrator nie odpowiada za wykorzystanie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie a także za decyzje Użytkowników podjęte na podstawie wykorzystania tych informacji (w tym reklam).

7. W przypadku Usług i Treści udostępnianych nieodpłatnie Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i prawidłowego ich działania a także, że są rzetelne, kompletne, aktualne, wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym. Są one dostępne w stanie “takim jakim są” a jakakolwiek odpowiedzialność Administratora w związku z ich świadczeniem jest wyłączona. 

8. Administrator nie gwarantuje, że Użytkownik zrealizuje cel z powodu którego korzystał z serwisu.

§5 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych zasadami współżycia społecznego lub przeznaczeniem, celem i misją Serwisu a zwłaszcza treści: a) wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, obraźliwych, godzących w uczucia religijne, obyczaje, normy społeczne oraz prawne i zawierających poglądy polityczno-społeczne; b) naruszających godność oraz dobra chronione prawem (osobiste), dyskryminujących kogokolwiek w jakikolwiek sposób, zniesławiających; c) naruszające prawa lub dobre imię Administratora, Serwisu, podmiotów współpracujących oraz osób trzecich a także prywatność i dobre imię pozostałych Użytkowników; d) zawierających odnośniki (linki) do stron zawierających dane osobowe i naruszających prawo, zawierające groźby, będące nagabywaniem, propagujących używanie środków odurzających, przemoc, nakłaniających do przestępstwa, propagujących poglądy dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie itp.

2. Zakazuje się wykonywania przez Użytkownika czynności i działań: a) służących destabilizacji i zakłócaniu systemów i sieci teleinformatycznych w tym ingerencji w ich zabezpieczenia b) służących destabilizacji systemu udostępniania, przetwarzania i gromadzenia Treści zawartych w Serwisie c) za których pomocą można uzyskać nieuprawniony dostęp do sieci teleinformatycznych lub systemów komputerowych d) utrudniających korzystanie z niego innym Użytkownikom (w tym naruszać ich prywatność), naruszających lub mogących wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie, stabilność oraz bezpieczeństwo Serwisu (np. zamieszczanie w Serwisie wirusów, hacking, blokowanie reklam) e) mających na celu zdobycie lub ingerencję w dane znajdujące się na serwerze Serwisu oraz ingerujących w Treści, bazę danych, pliki, oprogramowanie Serwisu i włamań na serwer w tym prób zdobycia informacji o oprogramowaniu i serwerze Serwisu f) za których pomocą można uzyskać nieuprawniony dostęp do sieci teleinformatycznych lub systemów komputerowych lub mających na celu zdobycie lub ingerencję w dane znajdujące się na serwerze Serwisu oraz ingerujących w Treści, bazę danych, pliki, oprogramowanie Serwisu i włamań na serwer w tym prób zdobycia informacji o oprogramowaniu i serwerze Serwisu g) utrudniających korzystanie z niego innym Użytkownikom (w tym naruszać ich prywatność, nękać, prześladować, działać na ich szkodę) h) naruszających lub mogących wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie, stabilność oraz bezpieczeństwo Serwisu; i) utrudniających korzystanie z niego innym Użytkownikom (w tym naruszać ich prywatność), naruszających lub mogących wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie, stabilność oraz bezpieczeństwo Serwisu (np. zamieszczanie w Serwisie wirusów) j) mających na celu zdobycie lub ingerencję w dane znajdujące się na serwerze Serwisu oraz ingerujących w Treści, bazę danych, pliki, oprogramowanie Serwisu i włamań na serwer w tym prób zdobycia informacji o oprogramowaniu i serwerze Serwisu.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, za jakiekolwiek skutki korzystania z Serwisu i za wszelkie Treści i informacje, które zamieścił w Serwisie wraz z konsekwencjami ich wykorzystania przez osoby trzecie w tym za szkody wynikłe z naruszenia tymi Treściami praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Użytkownik nie ma prawa prowadzenia w ramach Serwisu działalności reklamowej, handlowej oraz komercyjnej. Dotyczy to zwłaszcza rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, zamieszczania bezpośrednio lub pośrednio treści reklamowych, danych teleadresowych oraz odnośników do jakichkolwiek stron internetowych a także numerów telefonów, których użycie jest związane z dodatkowymi opłatami (numery płatne).

§6 Prawa autorskie

1. Serwis zawiera Treści chronione prawami własności intelektualnej. Prawa do nich przysługują Administratorowi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Użytkownik może korzystać z Treści jedynie w zakresie prawem dozwolonym (dozwolony użytek) a zwłaszcza nie może bez zgody Administratora przetwarzać Treści tj. zbierać, kopiować (zwielokrotniać), modyfikować w całości i części, publikować, utrwalać, czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób w celu ich rozpowszechniania i udostępniania za opłatą lub bez osobom trzecim.

2. Użytkownik zamieszczając jakąkolwiek będącą utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Treść w Serwisie oświadcza, że w zakresie do tego niezbędnym posiada do niej osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz, że jest ona wolna od wad prawnych, roszczeń osób trzecich i nie narusza ich dóbr i praw a także obowiązującego prawa i Regulaminu. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich przeciwko Administratorowi odnośnie naruszenia ich praw do Treści dodanych przez Użytkownika zobowiąże się on złożyć oświadczenie na piśmie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwróci Administratorowi wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym w tym zakresie (koszt obsługi prawnej, odszkodowanie, zadośćuczynienie, koszt doradztwa prawnego i zastępstwa procesowe) a także usunie naruszenia.

3. Dodanie Treści przez Użytkownika oznacza udzielenie Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i ilościowo a także bez wynagrodzenia dla Użytkownika oraz innych uprawnionych podmiotów licencji na jej wykorzystanie, z prawem do udzielania sublicencji a także wykonywania praw zależnych na wymienionych polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie, korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie egzemplarzy, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (zwłaszcza na komputerach oraz urządzeniach mobilnych przez Internet), rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnej liczbie, częstotliwości, formie, w celu służącym realizacji celu i misji Serwisu a także reklamowym, statystycznym, informacyjnym, komercyjnym, marketingowym.

4. W przypadku gdy Treści zamieszczone przez Użytkownika zawierają wizerunek lub dane osobowe Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do wizerunku i wyraża zgodę na nieodpłatne bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych rozpowszechnianie wizerunku zamieszczonego w Treści oraz danych osobowych w ramach i celach świadczenia Usług, promocji i funkcjonowania Serwisu. Zgoda niniejsza obejmuje jakiekolwiek formy publikacji a zwłaszcza na stronach i podstronach Serwisu a także w innych projektach Administratora.

5. Administrator ma prawo opatrzenia Treści dostarczonych przez Użytkowników a zwłaszcza fotografii znakami identyfikującymi te Treści z Serwisem (np. znak wodny na zdjęciu Użytkownika) a także obracania jego fotografii w przypadku gdy będą one odwrócone, w tym wycinanie Twarzy z ich zdjęć w celu stworzenia miniaturek a także wykorzystania treści pochodzącej od Użytkowników po jej anonimizacji.

§7 Zasady Bezpieczeństwa

Administrator stosuje środki zabezpieczające infrastrukturę przed nieuprawnionym dostępem i dokłada wszelkich starań aby korzystanie z Serwisu było bezpieczne i nie naraziło Użytkownika na jakiekolwiek szkody. W związku z tym opracowany został szereg zawartych poniżej zaleceń, zasad i porad mających na celu bezpieczne korzystanie z Serwisu i sieci internet. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z nimi, akceptuje je i będziesz się do nich stosował, w tym jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z niniejszego Serwisu oraz z faktu, że wszelkie Treści, które zamieszcza w niniejszym Serwisie w tym swoje dane osobowe, zdjęcia i opisy trafiają do publicznej przestrzeni, do której dostęp może mieć każda osoba. Korzystając z Usług niniejszego Serwisu Użytkownik powinien zachować ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania.

[Informacja o zagrożeniach] Należy pamiętać, że czynnik ludzki, aplikacje, programy i narzędzia informatyczne są podatne na ataki, włamania i nadużycia co może doprowadzić do wycieków informacji oraz danych i nieprzewidzianych w skutkach zdarzeń. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i Serwisu należą: a) złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy, trojany, keyloggery, dialery itp.; b) programy szpiegujące Użytkownika w celu gromadzenia i przesyłania zdobytych informacji do osób trzecich; c) niechciane i niezamówione wiadomości handlowe i reklamowe (spam); d) wyłudzanie danych poprzez podszywanie się pod inną osobę; e) włamania do komputera Użytkownika; f) prawdopodobieństwo dostępu do danych Administratora i wykorzystania ich przez osoby nieuprawnione (np. atak hakerski, wykradanie danych, bazy danych itp.).

Istnieje prawdopodobieństwo dostępu do danych przez osoby nieuprawnione (np. atak hakerski, wykradnięcie danych, bazy danych itp.).

[Podstawowe techniczne środki ochrony przed zagrożeniom] W celu prowadzeniu Serwisu korzystamy z renomowanych dostawców usług hostingowych. W związku z tym wszystkie dane (Treści) gromadzone w ramach prowadzenia Serwisu (w tym Twoje) są dostępne dla tych podmiotów, ich pracowników i innych podmiotów, z którymi mogą one mieć podpisane umowy w zakresie podpowierzenia danych osobowych itp. Dane Użytkowników mogą również zostać przechwycone z powodów, które za które oni sami odpowiadają. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu zapewnić powinny:

a) urządzenie z zainstalowanym legalnym, oryginalnym i aktualnym oprogramowaniem w tym programem antywirusowym i antymalware (antyspyware) itp. dokonującym regularnych i bieżących skanów systemu w celach wykrywania wirusów, zapobiegania włamaniom, szpiegowaniu itp. Użytkownik może również korzystać z dodatków do przeglądarek zwiększających bezpieczeństwo korzystania z internetu;

b) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

c) niepobieranie i nieotwieranie załączników do e-maili, wysłanych od osób których nie znamy oraz nieużywanie makr w plikach biurowych (niewiadomego pochodzenia);

d) korzystanie z witryn, które szyfrują transmisję danych (widoczna kłódka ssl w pasku adresu);

e) zabezpieczenie osobistego sprzętu elektronicznego przed dostępem osób trzecich a w przypadku konieczności korzystania z obcego urządzenia korzystanie z trybu incognito (prywatnego) w przeglądarce internetowej.

[Podstawowe osobowe środki ochrony przed zagrożeniom] Twoje zachowanie się w internecie ma znaczenie. Bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Poniżej prezentujemy listę zaleceń, dzięki którym korzystanie z internetu będzie bezpieczniejsze: a) czytaj regulaminy oraz polityki prywatności serwisów, z których korzystasz a także okna instalacyjne aplikacji oraz ich zapisy licencyjne; b) używaj silnych haseł (co najmniej 12 znaków z dużymi i małymi literami oraz cyframi i znakami specjalnymi), które często zmieniaj. Do każdej usługi, która wymaga posiadania hasła używaj unikalnego hasła, którego nie używasz nigdzie indziej;  c) posiadaj adres poczty elektronicznej, który nie zawiera Twojego imienia, nazwiska oraz innych danych, po których można Ciebie zidentyfikować i używaj go do komunikacji z podmiotami lub osobami, którym tych danych nie musisz lub nie powinieneś ujawniać (przykładem jest np. niniejszy Serwis); d) rejestrując się w różnych serwisach lub publikując treści w przestrzeni publicznej na różnego typu blogach lub forach używaj loginu / nazwy użytkownika, który nie zawiera Twojego imienia, nazwiska oraz innych danych, po których można Ciebie zidentyfikować. Stosuj inne loginy w każdym z tych miejsc; e) na potrzeby korzystania z naszego Serwisu, jeśli jest taka potrzeba rekomendujemy korzystanie z osobnego numeru telefonu najlepiej na kartę (pre-paid); f) nie podawaj nikomu swoich prywatnych i poufnych danych oraz informacji, które mogą narazić Ciebie lub osoby Tobie bliskie na szkodę. Dotyczy to zwłaszcza informacji takich jak dane ujawniających Twoją tożsamość a zwłaszcza imię i nazwiska, w tym nawet fotografii Twoich, Twoich bliskich, dzieci, wszelkich danych dostępowych, loginu, hasła, adresu email, numeru konta bankowego, kart płatniczych numeru PESEL, numerów dokumentów takich jak dowód osobisty, numeru telefonu, adresów, numerów kart kredytowych, debetowych, płatniczych, kont bankowych, loginów, maili, haseł oraz podpowiedzi do nich, kodów, oraz wszelkich informacji i danych, które mogą narazić Ciebie na szkodę. Pamiętaj, że nigdy nie dzwonimy i nie piszemy do Ciebie z prośbą o podanie nam powyższych informacji. Jeśli ktoś Cię o to pyta może to stanowić próbę wyłudzenia tych danych. Regularnie opróżniaj swoją skrzynkę pocztową; g) nie otwieraj żadnych a zwłaszcza skróconych odnośników w tym banerów do budzących wątpliwość stron internetowych, które są Tobie wyświetlane bądź przesyłane na e-mail, komputer, telefon lub inne urządzenie a korespondując, zwłaszcza z osobami nieznanymi nie pobieraj i nie otwieraj zawartych w wiadomościach plików, załączników lub odnośników – dotyczy to również zamieszczonych w internecie plików;

h) po każdorazowym zakończeniu korzystania z serwisu, jeśli usługa wymagała zalogowania się do niej wyloguj się a gdy nie będziesz miał w przyszłości zamiaru korzystać z serwisu w przyszłości usuń z niego swoje konto jeśli je posiadasz; i) nie dzwoń, nie odbieraj oraz nie odpowiadaj (SMS/MMS) na telefony z zagranicznych numerów oraz na wszelkie inne numery ( płatnymi infoliniami, płatnymi numerami), co do których może zachodzić podejrzenie że służą oszustwom i wyłudzeniu pieniędzy, nie instaluj żadnych aplikacji, co do których nie masz pewności, że pochodzą z wiarygodnego i legalnego źródła; j) uważaj na zagraniczne a zwłaszcza anglojęzyczne oferty i Profile oraz na osoby, które posługują się łamaną polszczyzną lub angielszczyzną; k) nie ufaj osobom poznanym w sieci, krytycznie podchodź do informacji, które Ci przekazują, spotykaj się z nimi w miejscach ogólnodostępnych powiadamiając swoich bliskich o spotkaniu lub wybierając się na nie ze znajomym, uważaj na osoby, które są tajemnicze, enigmatyczne i nie udzielają zbyt wiele informacji o sobie a także na osoby, które chcą się z Tobą spotkać w miejscu, które nie wzbudza Twojego zaufania bądź jest miejscem ustronnym lub jest to Twój lub tej osoby dom czy mieszkanie (miejsce spotkania powinno być publiczne); l) nie utrzymuj kontaktu z osobami, które proszą o pieniądze lub inne przysługi, pod żadnym pozorem nie wpłacaj swoich pieniędzy na jakiekolwiek konta i nie przekazuj ich żadnym osobom; m) zaleca się aby wewnętrznej korespondencji z Użytkownikami używać jedynie do wymiany danych kontaktowych takich jak mail lub telefon, właściwa korespondencja powinna być prowadzona za pośrednictwem poczty email, telefonu lub innych komunikatorów; n) po każdorazowym zaprzestaniu korzystania z Serwisu powinien się wylogowywać. Więcej informacji na temat bezpieczństwa w internecie możesz znaleźć na stronach wyników wyszukiwania Google pod hasłem “bezpieczne korzystanie z internetu” i podobnych.

§8 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn związanych z funkcjonowaniem Serwisu Administrator ma prawo zmienić Regulamin. Za takie przyczyny uważa się zwłaszcza wprowadzenie nowych i zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowych Usług, zmiana polityki cenowej i zasad dotyczących odpłatności Usług w tym wprowadzanie promocji, zmiana obowiązującego prawa, zmiana formuły i profilu działalności Serwisu. Użytkownicy 28 dni przed wejściem w życie nowych zapisów zostaną powiadomieni o zmianach przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do szczegółowych informacji obejmujących wykaz zmian. Informację o zmianie Regulaminu Administrator może również wysłać na adres e-mail Użytkownika lub wyświetlić podczas pierwszego logowania. Użytkownik, który nie zaakceptuje nowej wersji Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i w terminie 28 dni od upublicznienia informacji powiadomić Administratora o braku akceptacji zmian (listownie lub na adres e-mail). Informacja taka skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem danych w tym osobowych Użytkownika w terminie 14 dni od braku akceptacji zmian w Regulaminie. W przypadku Użytkowników Usług odpłatnych, regulaminy tych Usług określają zasady postępowania w przypadku zmian w Regulaminie.

2. Reklamacje dotyczące Usług i nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za które odpowiedzialność można przypisać Administratorowi mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres Administratora (e-mail lub listem tradycyjnym). Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkownika oraz może zawierać propozycję rozstrzygnięcia reklamacji (żądanie Użytkownika). Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia na adres Użytkownika. W przypadkach wystąpieniu wątpliwości oraz przeszkód niezależnych i niezawinionych przez Administratora oraz gdy sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień termin ten każdorazowo może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni. Użytkownik zostanie powiadomiony o okresie i przyczynach przedłużenia terminu. W przypadku negatywnego zakończenia postępowania reklamacyjnego, jeśli obie strony wyrażą zgodę, sprawa sporna może być rozpatrywana przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej wg przewidzianych przez te sądy procedur. Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się m.in. na stronie http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik ma również prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu przy użyciu unijnej platformy internetowej dostępnej na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/. W przeciwnym razie wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

3. W sprawach, nieuregulowanych w Regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) a także innych obowiązujących aktów prawnych.

Treśc Polityki Prywatności znajduje się TUTAJ»

Najnowsze komentarze

Szybkie pożyczki pozabankowe – bez BIK nawet dla zadłużonych

Pożyczka prywatna od zaraz

Paulina

Pożyczka na dowód z dojazdem do domu – obsługa domowa 24h

Aneta R

Pożyczki chwilówki bez bik – nawet dla osób ze złą historią

Kama R

Pożyczka z dostawą do domu – pożyczki u klienta w domu

Arleta F

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/ige/domains/ipozyczka.pl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678